Bases de participació 2023-24

Bases del vídeoMAT2022 

Què és el vídeoMAT?

El vídeoMAT és un projecte en el qual els i les alumnes creen vídeos on es responen preguntes que posen de manifest les aplicacions de les matemàtiques o la seva presència en l’entorn.

Objectius

 • Contribuir a promoure en l’alumnat una vivència de les matemàtiques que incorpori les seves aplicacions i la seva presència en l’entorn.
 • Reconèixer la tasca que fan mestres i professorat per projectar una visió aplicada i funcional de les matemàtiques.
 • Estimular l’interès de l’alumnat per la comunicació científica i la divulgació matemàtica.
 • Construir progressivament una col·lecció de vídeos sobre aplicacions i presència de les matemàtiques en l’entorn.

A qui s’adreça

Pot participar-hi tot l’alumnat d’educació infantil, primària, ESO, batxillerat, FP, Educació d’Adults i Universitat de Catalunya i d’altres territoris de parla catalana.

En les diferents fases del projecte és natural que els i les alumnes comptin amb el guiatge i el suport de mestres i professorat. Aquesta necessitat es fa especialment evident en les primeres etapes educatives, però en la mesura que sigui possible convé que sigui l’alumnat qui porti a terme totes les tasques.

Les produccions hauran de ser fruit d’un treball en equip format per un mínim de tres persones i integrat en les activitats d’aula.

Característiques dels materials presentats

Els participants hauran de crear un vídeo d’una durada màxima de 3 minuts.
El vídeo ha de ser la resposta a una pregunta concreta que posi de manifest les aplicacions de les matemàtiques o la seva presència en l’entorn.
L’àmbit d’aplicació o presència de les matemàtiques pot ser qualsevol: art, ciència, tecnologia, vida quotidiana, economia, societat…
El contingut dels vídeos pot consistir en la narració argumentada de la resposta, o s’hi poden incorporar també descripcions del procés seguit per obtenir-la. Els dos enfocaments, i qualsevol altre de combinat, es consideren valuosos sempre que contribueixin a promoure una vivència de les matemàtiques que incorpori les seves aplicacions.
El “format” de la gravació és lliure. Pot incloure qualsevol tipus de recurs expositiu i audiovisual (descripcions, imatge, so, ficcions, teatralitzacions, entrevistes, gravacions d’aula…), així com qualsevol efecte de muntatge.
Tots els vídeos han d’incloure un títol, que serà la pregunta que es vol respondre, i els títols de crèdit amb les dades de l’autoria.
Els vídeos, un cop acabats, s’hauran de pujar a un compte de YouTube creat pels propis participants (no és necessari crear-ne un d’exclusiu, recomanem que el compte sigui del centre o controlat pel professorat per assegurar la permanència del vídeo a la xarxa). El vídeo ha de portar com a títol la paraula vídeoMAT2324 i la pregunta a la que respon.

Els materials presentats han de ser inèdits i haver estat elaborats al llarg del curs 2023-2024.

Els treballs presentats s’han d’acollir a una llicència Creative Commons BY-NC-SA (Reconeixement – No Comercial – Compartir Igual).

En el cas de que el vídeo contingui música, aquesta ha de quedar referenciada al fínal del vídeo, als crèdits.

Materials de suport

Al bloc del projecte els participants disposen d’un seguit d’informacions per tal d’acompanyar les diferents fases del projecte:

Per qualsevol consulta us podeu posar en contacte amb el CESIRE o al correu electrònic (infovideomat@gmail.com).

Inscripció

La inscripció l’hauran de fer els/les corresponents mestres i professors/es.

En el moment de fer la inscripció no s’ha de lliurar el treball. Només aportar les dades següents: (1) nom del centre, (2) localitat, (3) nom del professor/a responsable, (4) etapa educativa, (5) nombre de treballs (en cas que un centre inscrigui treballs en diferents categories haurà de fer una inscripció per a cada categoria, amb una limitació de cinc treballs per categoria i un màxim de 10 treballs per centre), (6) adreça de correu electrònic i (7) telèfon de contacte.

En cas que l’equip participant estigui integrat per alumnat de diferents etapes o cursos la inscripció s’haurà de realitzar en l’etapa i el curs més avançats.
La inscripció es farà a través del bloc del projecte.

El termini d’inscripció s’obrirà el dilluns 13 de novembre de 2023 i romandrà obert fins el 18 de març de 2024.

Lliurament dels treballs

El lliurament dels treballs es farà a través d’aquest bloc, mitjançant un formulari de lliurament de projectes.. Caldrà aportar la següent informació:

 • La pregunta a la que respon el vídeo.
 • Adreça de YouTube on està allotjat el vídeo.
 • Àmbit/s d’aplicació de les matemàtiques on s’emmarca la pregunta plantejada.
 • Entre 3 i 5 conceptes clau que descriguin el treball realitzat.
 • Un text d’un màxim de 300 caràcters que descrigui la producció presentada.
 • Dades de l’alumnat participant, dels o les docents responsables i del centre.

El termini de lliurament de treballs s’obrirà el 17 de gener de 2024 i es tancarà el 2 d’abril de 2024.

Trobada final, premis de participació i premis especials

Per tal de reconèixer la tasca portada a terme al llarg del curs, el projecte vídeoMAT2324 conclourà amb una trobada a la que estan convidats tots els participants: alumnes, professors/es i famílies. En el cas que no es pugui fer de manera presencial es farà telemàticament.
En aquest acte, que tindrà lloc el divendres 18 de maig per la tarda, es presentarà el treball realitzat i, com a testimoni d’aquest esforç, es lliuraran uns premis especials i un petit record a tots els participants.

Més enllà del fet que s’atorguin uns premis especials, l’equip organitzador vol subratllar la idea que el vídeoMAT és un projecte de treball col·lectiu entorn a les aplicacions i la presència de la matemàtica. Els premis especials volen ser una manera de destacar algunes de les produccions en representació del treball conjunt. En aquest sentit, la trobada final vol reconèixer l’esforç de totes les persones participants.
D’acord al que s’especifica en l’apartat “Criteris de valoració dels treballs” d’aquestes bases, el jurat atorgarà els següents premis especials:

 • Un premi especial per a treballs d’alumnat d’educació infantil i cicle inicial d’educació primària.
 • Un premi especial per a treballs d’alumnat de cicle mitjà i cicle superior d’educació primària.
 • Un premi especial per a treballs d’alumnat de 1r, 2n i 3r d’ESO.
 • Un premi especial per a treballs d’alumnat de 4t d’ESO, batxillerat, FP i Educació d’adults.
 • Un premi especial per a treballs d’alumnat universitari.

Hi haurà dos premis especials més que s’atorgaran als dos millors vídeos entre els que quedin en segona posició de les diferents categories.

També hi haurà dos premis especials atorgats pel públic mitjançant una votació que es farà a través d’internet.

Nota: En funció de la dotació dels premis i de la participació l’organització es reserva el dret de crear més categories per nivells  i/o ampliar el nombre de premis.

Els treballs amb premis especials, així com d’altres seleccionats per l’equip organitzador, es podran difondre a través dels espais web de les entitats organitzadores i col·laboradores.

Així mateix l’equip organitzador farà una selecció de treballs que s’incorporaran de manera permanent a la col·lecció de vídeos del projecte vídeoMAT.

Per incentivar la participació, en cas que un mateix centre presenti més d’un vídeo, el jurat es reserva el dret de premiar-ne només un, no obstant això, tots els vídeos podran formar part de la col·lecció permanent si el jurat així ho considera.

Per tal de distribuir al màxim els premis un mateix vídeo només podrà guanyar un premi especial (ja sigui atorgat pel jurat o pel públic) i un mateix centre no podrà guanyar dos anys seguits el premi a la votació del públic.

L’acte de cloenda es realitzarà a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans.

Jurat

El jurat estarà format per persones relacionades amb el món de l’educació i de la comunicació científica proposades per l’equip organitzador.

El jurat es reserva el dret de deixar desert algun premi, atorgar premis ex-aequo o concedir premis extraordinaris.

El veredicte del jurat serà inapel·lable.

Criteris de valoració dels treballs

 • L’interès de la pregunta en el marc de l’àmbit de presència o aplicació de les matemàtiques.
 • La correcció i la coherència dels continguts matemàtics que es treballin.
 • L’adequació de la resposta a la pregunta formulada.
 • La claredat en l’exposició de la resposta o del procés pel qual s’hi ha arribat.
 • L’adequació del discurs narratiu i visual al servei del que es vol explicar.
 • L’originalitat i la creativitat de la producció i de la posada en escena.
 • L’adequació, atès el nivell educatiu, de la implicació de l’alumnat en totes les fases del procés de creació del vídeo.
 • La utilització de músiques i imatges pròpies, lliures o de les que es tinguin els drets d’ús.

Dates importants

Inscripció: Del 13 de novembre al 18 de març

Lliurament de treballs: Del 17 de gener al 2 d’abril

Publicació dels guanyadors dels premis especials: al bloc del projecte el 12 de maig.

Trobada final: divendres 18 de maig a la tarda.

Drets d’enregistrament i de difusió dels treballs

Els representants legals dels menors que participin en el projecte hauran de signar una autorització específica d’incorporació d’imatge i/o veu al vídeoMAT2324. Al bloc es troba un model d’autorització que, un cop signat, s’ha de lliurar al centre que se’n farà dipositari. També caldrà l’autorització de les persones participants majors de 18 anys.

En el lliurament dels treballs, caldrà que el/la director/a del centre faci constar que disposa de les autoritzacions esmentades. Al bloc del projecte es troba un model de certificació que s’ha d’enviar omplert, signat i escanejat al correu electrònic del vídeoMAT (infovideomat@gmail.com).

El respecte a l’autoria és un valor important a transmetre en l’educació audiovisual. Per aquesta raó es considerarà necessari tenir els drets de la música que s’utilitzi al vídeo o emprar una música lliure de drets, així com fer constar en els crèdits l’autoria de la banda sonora. En cas contrari, el jurat es reserva el dret de no atorgar cap premi.

Reserves i responsabilitats

L’equip organitzador es reserva el dret de prorrogar, modificar o anul·lar total o parcialment aquestes bases si les circumstàncies ho exigeixen o en cas de força major.

L’equip organitzador no es pot fer responsable de les incidències tècniques o materials que puguin succeir en el procés d’enregistrament i publicació dels treballs.

L’equip organitzador declina tota responsabilitat en el cas que algun contingut dels vídeos sigui inadequat o atempti contra la Llei de Propietat Intel·lectual 23/2006. En cas de reclamació sobre aquest tipus de continguts l’equip organitzador retirarà del bloc els enllaços al vídeo i el considerarà fora del projecte

Acceptació del reglament

El fet de participar en aquest projecte implica el coneixement i acceptació de les presents bases en la seva integritat.

Twitter Facebook Plusone Email
Please wait...